Persbericht: NVSD en Windpark Krammer tekenen akkoord

Bekijk hier het persbericht.

Zienswijze Masterplan Renesse

Bekijk hier de zienswijze van de ZMF (mede namens de NVSD) omtrent de zienswijze concept Masterplan Renesse.

Zienswijze MER Brouwerseiland

Bekijk hier de zienswijze van de Vogelwacht omtrent de zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER Brouwereiland.

Brief aan GS aangaande misbruik van natuursubsidies voor het Grevelingenbeheer

Bekijk hier de brief aangaande misbruik van natuursubsidies voor het Grevelingenbeheer.

Zienswijze Vogelwacht haven van Bommenede

Bekijk hier de zienswijze van de Vogelwacht omtrent de haven van Bommenede.

Brief aan GS betreffende misbruik natuursubsidie Grevelingen

Bekijk hier de brief  betreffende  misbruik van natuursubsidie voor de Grevelingen door G.Z-H, en toekomstige ontwikkelingen in dit gebied,

Brief aan PS betreffende misbruik natuursubsidie Grevelingen

Bekijk hier de brief  betreffende misbruik van natuursubsidie voor de Grevelingen, en toekomstige ontwikkelingen in dit gebied.

Bij de zestigste jaargang van Sterna

Door de redactie

De voorlopige redacteur van de allereerste Sterna was de heer L. Kouwen uit Renesse, zo vermeldde het bestuur van de vereniging die toen Vogelwacht “Schouwen-Duiveland” heette.

Bij het twintigjarig bestaan van de “Vogelwacht” gaf Nico Lysen, initiatiefnemer van de vereniging, in de laatste Sterna van 1969 een overzicht van gebeurtenissen en bijzonderheden sinds de oprichting van de vereniging.

In 1970 vond de heer Kouwen het voorlopig genoeg. Hij was dertien jaar lang redacteur geweest toen in datzelfde jaar Sterna zich ook in naam niet langer alleen maar bezighield met vogels.

Sterna was voortaan het ledenorgaan van de “Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland” en Kouwen werd opgevolgd door J.W. Eckhardt, die toen al lang geen onbekende meer was voor de lezers.

Tien jaar later, nadat gedurende ongeveer twee jaar “inwoning” was verleend aan de zustervereniging op Goeree-Overflakkee, werd Sterna in 1980 het tijdschrift van de “Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland” én de “Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee.” Gestart werd met een dubbelnummer waarvoor Hans Warren de inleiding had geschreven. Die Sterna van jaargang 24, nummer 1 en 2 ging als het “Vijverbergboekje” de geschiedenis in. De redactie, die bestond uit Henk Doornekamp, Jo Vaane en John Beijersbergen, werd vanaf nummer drie aangevuld met Pim Baldé als de vertegenwoordiger van Goeree-Overflakkee.

Ter gelegenheid van de zestigste jaargang van Sterna kijken we met een afbeelding van de voorpagina terug naar nummer 1 van jaargang 1 uit 1956.

Bewerkte voorpagina Sterna 1 jaargang 1-1

 

 

Broedende slechtvalken op Schouwen-Duiveland in 2014

Door Rinus van ‘t Hof

In de herfst- en wintermaanden worden solitaire slechtvalken (Falco peregrinus) gezien van Westenschouwen tot Bruinisse. Meestal betreft het waarnemingen van rustende slechtvalken op hoge gebouwen, bruggen, zeedijken en duintoppen of zittend op palen, maar ook worden vaak jagende valken waargenomen boven de poldergebieden en nabij vogelrijke natuur- reservaten in de hele provincie. Ze worden meestal begin september al waargenomen en ze overwinteren in de polder- en duingebieden tot half maart. De aantallen variëren nogal op Schouwen-Duiveland.

slechtvalk1

In de herfst- en winterperiode wordt aan de hand van prooiresten, die worden verzameld op rustplaatsen, hun voedselkeuze vastgesteld. Opvallend vertegenwoordigd zijn steltlopers, bos- en weidevogels, waaronder soms ook schaarse vogelsoorten. In de winter van 2013 verbleven al twee slechtvalken op de Sint Lievensmonstertoren (de Dikke Toren) in Zierikzee, waarvan een vrouwtje was geringd met een oranje kleurring. Er was geen sprake van een broedgeval en in zomerperiode zijn ze niet meer waargenomen. Wel broedde een koppel torenvalken op de toren dat twee jongen wist groot te brengen.

Broedgeval
In de lente van 2014 werden steeds drie slechtvalken waargenomen. Hun schelle roep klonk in de ochtenduren vanaf de toren, waar ze constant langs vlogen en vaak prooioverdracht te zien was. We stelden ook partnerruil vast en constateerden ook dat de prooien nogal gevarieerd waren en het vrouwtje genoeg te eten had. Ze liet nogal wat prooien naar beneden vallen.
Het jachtterrein in de broedtijd is maximaal drie vierkante kilometer. Regelmatig werden dus natuurgebieden langs de Oosterschelde bezocht terwijl in de stad ook vaak duiven werden geslagen. Ze broedden aan de noordelijke gevel van de toren op het oostelijke “balkon” dat een richel is zonder balustrade. Tijdens een controle zag ik dat de slechtvalken twee jongen hadden.

Prooien
Tijdens de onderzoeken werd geconstateerd dat de slechtvalken drie rustplaatsen hebben in Zierikzee, waar ze dan ook regelmatig worden waargenomen. Nadat de jonge vogels waren uitgevlogen, hadden ze een rustplaats in een boom op het Hatfieldpark in Zierikzee.
De prooiresten die daar werden gevonden, waren meestal afkomstig van jonge spreeuwen, merels en zanglijsters. De prooiresten van de slechtvalken werden door vier personen genoteerd. Na het determineren van de soorten hadden we een mooi overzicht van hun voedsel: op hun menu bleken 20 verschillende soorten te staan.
Op 2 september 2014 vond Sven Prins in Zierikzee een dode adulte slechtvalk, die tegen een ruit van een woning was gevlogen. Het bleek een mannetje te zijn, dat in België was geringd.
Tijdens de broedfase tot aan de herfst werden in totaal 369 prooien gedetermineerd.

slechtvalk2

Ik dank Gijs van den Ende, Douwe van den Ende en Sven Prins voor het beschikbaar stellen van gegevens en hun hulp.

Noot van de redactie: Voor het eerst is dit jaar op Schouwen-Duiveland het broeden van slechtvalken met zekerheid vastgesteld. Vijftien jaar geleden maakte Gijs van den Ende de lezers in Sterna jaargang 44 nr. 1 attent op het overwinteren van een slechtvalk op de Dikke Toren.

Zienswijze ontwerp RGV

Bekijk hier de zienswijze van de Vogelwacht omtrent  de Ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer.